Thủ tục thế chấp tài sản hộ gia đình

Câu hỏi: Theo quy định của pháp luật khi hộ gia đình vay Ngân hàng thì những thành viên trong gia đình từ 15 tuổi trở lên có quyền ký hợp đồng vay nợ Ngân hàng và hợp đồng thế chấp tài sản. Nhưng giả sử tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình năm 1997, nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có 01 người con đủ 15 tuổi, còn 02 con thì chưa đủ 15 tuổi. Đến năm 2015 xin vay vốn thì cho em hỏi là hộ gia đình phải cần bao nhiêu người con ký hợp đồng vay nợ và hợp đồng thế chấp tài sản?

Trả lời: 

Theo quy định tại Khoản 29 Điều 3 của Luật đất đai năm 2013 thì “Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”. Do đó, việc xác định thành viên hộ gia đình phải căn cứ vào thời điểm hộ gia đình được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất chứ không phải tại thời điểm ký kết hợp đồng vay vốn và hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp bạn hỏi, nếu cả 3 người con đáp ứng các điều kiện quy định về thành viên hộ gia đình tại Khoản 29 Điều 3 của Luật đất đai năm 2013 nói trên thì hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất phải có chữ ký của thành viên hộ gia đình (bao gồm cả 3 người con) hoặc của người đại diện của hộ gia đình theo quy định của pháp luật