Chuyển mục đích sử dụng đất khi đất đang thế chấp

Câu hỏi: Tôi đang thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng. Nay tôi có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và ngân hàng đồng ý cho tôi mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất với điều kiện nhân viên ngân hàng trực tiếp làm mọi thủ tục, sau khi hoàn tất sẽ xóa thế chấp cũ và làm lại thế chấp mới. Tuy nhiên, Phòng Tài nguyên yêu cầu tôi phải xóa đăng ký thế chấp, sau đó mới được chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy Phòng Tài nguyên yêu cầu có đúng không? Văn bản nào quy định?

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm thì người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký khi có một trong các căn cứ sau:

– Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;

– Hủy bỏ hoặc thay thế giao dịch bảo đảm đã đăng ký bằng giao dịch bảo đảm khác;

– Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;

– Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;

– Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ giao dịch bảo đảm, tuyên bố giao dịch bảo đảm vô hiệu, đơn phương chấm dứt giao dịch bảo đảm hoặc tuyên bố chấm dứt giao dịch bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

– Theo thỏa thuận của các bên.

Như vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc các trường hợp xóa đăng ký giao dịch bảo đảm. Do đó, việc Phòng Tài nguyên và Môi trường yêu cầu bạn thực hiện thủ tục xóa đăng ký thế chấp, sau đó mới thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không phù hợp với quy định nói trên của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP.